Algemene voorwaarden Portugalore

 Onder deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend de diensten direct aangeboden door Portugalore en niet door de diensten van derden.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Portugalore.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Portugalore.

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Portugalore gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten. Tevens op alle overige door Portugalore verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Portugalore verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Portugalore. Dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging  overeen te komen. Waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht houdend.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Portugalore gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Portugalore is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen is bevestigd. Tenzij anders door partijen overeengekomen of door Portugalore in de offerte aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Portugalore zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Portugalore niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief (omzet)belastingen. Eventuele andere wettelijke heffingen worden achteraf in rekening gebracht.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Portugalore gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Portugalore van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Facturatie en betalingen
 1. Tenzij anders overeengekomen betalingen aan Portugalore webdesign & development:
   • Eerste aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte.
   • Een tweede aanbetaling van 40% na de eerste opzet en ruwe oplevering van de website.
   • Na het gereedkomen van de website ontvangt u factuur met het restantbedrag. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 2. Na facturatie is de website als volledig te beschouwen. Verdere veranderingen aan de website zijn niet meer kosteloos.
 3. Betaling overige diensten Portugalore:
  • Aanbetaling van een vast bedrag van € 75 bij aanvang van de werkzaamheden.
  • Bij het afsluiten van de werkzaamheden wordt het restantbedrag gefactureerd.
  • Eventueel extra gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding, dienen terstond afgerekend te worden.
 4. Een onderhoudsabonnement dient elke eerste van de maand betaald te zijn voor het onderhoud van de komende maand. Een onderhoudsabonnement is maandelijks opzegbaar.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Portugalore aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Overige bepalingen
 1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 2. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever. Natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik. Evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen is gesloten vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 10. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een advocaat. In welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle bijkomende kosten waaronder de kosten voor de advocaat.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 30% moet dit binnen 14 dagen gebeuren. Tenzij anders afgesproken.
 2. Tekstlink naar Portugalore op de website van de Opdrachtgever.
 3. Portugalore mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Portugalore zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Alsmede conform deze algemene voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Portugalore aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Portugalore zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Portugalore zijn verstrekt, heeft Portugalore het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Portugalore is niet verantwoordelijk voor back-ups  en het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 4. Portugalore is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portugalore kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 6 a: aanvulling
 1. Oplevering van de website zal plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 2. Indien door Portugalore of door Portugalore ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Portugalore voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Uw klacht kan worden gericht aan; Portugalore, info@portugalore.com

 

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Portugalore op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Portugalore worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Portugalore. Portugalore is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Portugalore Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie bedoelen wij niet aanpassing(en) van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine (tekstuele) aanpassingen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten hebben een onbeperkte looptijd en kunnen maandelijks opgezegd worden.
 2. Portugalore kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Tevens heeft Portugalore het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Portugalore niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Portugalore zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Portugalore kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen bestaan.
 3. De Opdrachtgever ontvangt na realisatie van de website gegevens om zelf in te kunnen loggen op de website en aanpassingen te kunnen doen. De Opdrachtgever heeft hierna het recht eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Portugalore. Portugalore beoordeeld per project wat een kleine wijziging of meerwerk is.
 4. De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) dagen na ontvangst van de van de in 9.3 benoemde gegevens om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. Alle wijzigingen die na 7 (zeven) dagen gemeld zijn vallen onder meerwerk.
 5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument per email.

 

 

Artikel 10. Copyright

 1. Volgens het privacybeleid van Portugalore vindt vernietiging plaats van alle aan Portugalore verstrekte goederen/informatie na oplevering van de website.
 2. Alle door Portugalore ontwikkelde website en promotiematerialen mag Portugalore voor eigen promotiedoeleinden gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Op de door Portugalore ontwikkelde promotiematerialen en foto’s berust copyright. Tevens rust er copyright op het oorspronkelijk ontwikkelde design. Deze zijn niet te verkrijgen tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 4. De door Portugalore bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Portugalore.
 5. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright, patent, auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.
 6. Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Portugalore niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 2. De aansprakelijkheid van Portugalore zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Portugalore te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Waarvoor de aansprakelijkheid van Portugalore in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Portugalore is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portugalore kenbaar behoorde te zijn.
 5. Tevens is Portugalore niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Portugalore  ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
Artikel 11 A: aanvulling
 1. Ook is Portugalore niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Portugalore geen invloed kan uitoefenen.
 2. Portugalore is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Portugalore aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 3. Bij de levering van haar diensten maakt Portugalore gebruik van software en diensten van derden. Portugalore  is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever. Zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 4. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk is door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Portugalore vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Portugalore. Portugalore  is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

 Artikel 11 – 2. Overige bepalingen aansprakelijkheid

Gemaakte documenten zijjn eigendom van Portugalore, webdesign & webdevelopment | advies accommodaties Portugal. Contactinformatie: Portugalore.com

Alle gemaakte documenten/bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd volgens het auteursrecht en databankenrecht. Niets uit deze publicaties mag worden gebruikt of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze uitgaven te verspreiden en/of te delen met anderen op generlei wijze.

Advies en informatie is gebaseerd op eigen ervaringen, opgedane kennis én opgevraagde en opgezochte informatie bij derden. Derden zoals Portugese overheids- en gemeentelijke instanties, organisaties en belangenverenigingen. Het betreft hier informatie en advies welke zo nauwkeurig mogelijk samengesteld is op basis van de meest recente beschikbare gegevens. Echter dit betreffen altijd gegevens van derden en er kan dan ook geen enkel recht of verplichting aan dit document ontleend worden. Het is ten alle tijden uw eigen verantwoording de verkregen informatie te checken voor uw eigen situatie.

Artikel 12. Algemene voorwaarden Overmacht

 1. In geval van overmacht is Portugalore gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Portugalore kan ook kiezen om de overeenkomst ten hoogste 6 maanden op te schorten. Zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Portugalore toe te rekenen valt. Een oorzaak die de nakoming van de overeenkomst belet, belemmert of bezwaarlijk maakt dat de nakoming niet redelijk is.
 3. Portugalore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Portugalore geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website. Deze gegevens verstrekt Portugalore niet aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. De door Portugalore vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever,. Tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Door Portugalore of anderen ontwikkelde scripts, templates en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Portugalore. Tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Diverse bepalingen

 1. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van een bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn. Dan zal slechts de betreffende bepaling als ontbonden gelden. De nieuwe bepaling  opgesteld door beide partijen dient  zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de strijdige bepaling(en). Hierbij zullen deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Portugees recht van toepassing.
 3. Portugalore kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Dit na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Portugalore heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen als er  onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. Daar waar sprake is van “getekende overeenkomst” of synoniemen daarvan valt tevens een overeenkomst met wederzijdse instemming per email, Messenger of andere digitale varianten.
 6. Indien er twistpunten zijn die niet opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden dan kan daar in alle redelijkheid tot een overeenstemming gekomen worden.

Algemene voorwaarden Portugalore

 

Algemene voorwaarden aldus opgemaakt.

 

Meer weten over Algemene voorwaarden en de wet