Algemene voorwaarden Portugalore

 Onder deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend de diensten direct aangeboden door Portugalore en niet door de diensten van derden.

Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Portugalore.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Portugalore.

 Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Portugalore gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Portugalore verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Portugalore verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Portugalore en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Portugalore en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Portugalore gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Portugalore is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Portugalore wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Portugalore zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Portugalore niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4. Algemene voorwaarden: Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief (omzet)belastingen. Eventuele andere wettelijke heffingen worden achteraf in rekening gebracht.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Portugalore gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Portugalore van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Tenzij anders overeengekomen betalingen webdesign & development:

Realiseren (nieuwe) website door Portugalore:

 • Eerste aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Met een minimum van € 100 per opdracht.
 • Een tweede aanbetaling van 40% na de eerste opzet en ruwe oplevering van de website.
 • Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 • Let op: er wordt pas met de werkzaamheden gestart na ontvangst van de aanbetaling

Alle overige webdesign en SEO werkzaamheden:

 • Eerste aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte/opdracht. Met een minimum van € 100 per opdracht.
 • Na het gereedkomen van de opdracht wordt het restant bedrag gefactureerd.
 • Meerwerk wordt gefactureerd na realisatie van het meerwerk.
 • Let op: er wordt pas met de werkzaamheden gestart na ontvangst van de aanbetaling/betaling strippenkaart
 1. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 2. Betaling overige diensten Portugalore
 • Aanbetaling van een vast bedrag van € 75 bij aanvang van de werkzaamheden
 • Bij het afsluiten van de werkzaamheden wordt het restantbedrag gefactureerd.
 • Eventuele extra gemaakte kosten zoals kilometervergoeding dienen terstond afgerekend te worden.
 1. Een onderhoudsabonnement dient elke eerste van de maand betaald te zijn voor het onderhoud van de komende maand. Een onderhoudsabonnement is maandelijks opzegbaar. Note: onderhoudsabonnementen zijn opgeheven. Onderhoud gaat op basis van een strippenkaart tenzij anders overeengekomen.
 2. Strippenkaarten dienen vooruit betaald te worden en zijn 12 maanden geldig of langer indien overeengekomen. Strippenkaarten kunnen overal voor gebruikt worden met uitzondering van grote eenmalige projecten. Dit ter beoordeling van Portugalore.
 3. Indien er na 12 maanden nog meer dan 25% van de ingekochte uren op de strippenkaart staan én er is een prijsverhoging geweest dan is Portugalore gerechtigd om voor de resterende uren een nacalculatie factuur te versturen.
 4. Reeds afgenomen én betaalde strippenkaarten kunnen niet geheel of gedeeltelijk geretourneerd worden.
 5. Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar.
 6. Indien (nieuwe) strippenkaarten niet tijdig betaald worden behoud Portugalore zich het recht voor om de gewerkte uren te factureren tegen het standaard uurtarief.
 7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Portugalore aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 10. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een advocaat, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle bijkomende kosten waaronder de kosten voor de advocaat.
 11. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van integrale betaling van de factuur. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro per factuur.
 12. Bij niet-betaling hebben wij het recht om alle werkzaamheden te schorsen tot betaling van de achterstand.
 13. Elk bezwaar tegen de factuur moet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum worden meegedeeld. Dit dient per aangetekend schrijven en gemotiveerd te gebeuren. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 30% moet dit binnen 14 dagen Tenzij anders afgesproken.
 2. Tekstlink naar Portugalore op de website van de Opdrachtgever. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 3. Portugalore mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Portugalore zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Portugalore aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Portugalore worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Portugalore zijn verstrekt, heeft Portugalore het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Portugalore is niet verantwoordelijk voor back-ups  en het updaten van de website tijdens de bouw of herbouw van een website. Backups dient de opdrachtgever zelf zorg voor te dragen.
 4. Indien een website bij Portugalore in onderhoud is dan is het noodzakelijk dat de provider de mogelijkheid biedt voor backups. Anders dient de opdrachtgever in een externe backup opslag te voorzien.
 5. Portugalore is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portugalore kenbaar behoorde te zijn.
 6. Portugalore zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Indien in de offerte geen duidelijke termijn is afgesproken zal de opdracht binnen 3 maanden opgeleverd worden. Uiteraard mits Portugalore beschikt over alle benodigde en opgevraagde materialen.
 7. Indien door Portugalore of door Portugalore ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Portugalore voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Uw klacht kan worden gericht aan; Portugalore, info@portugalore.com

Artikel 6a. Werkwijze/ algemene voorwaarden webdesign

 Portugalore start met de werkzaamheden nadat alle benodigde materialen volgens de (bijlage op de) offerte zijn ontvangen. De standaardtermijn voor het aanleveren van de materialen is 14 dagen na akkoord opdracht.

 1. Portugalore verwerkt alle ontvangen materialen voor een eerste opzet van de website. Hierna krijgt de klant een (tijdelijke) inlog voor de backend van de website.
 2. De klant kan dan alle gewenste wijzigingen doorgeven binnen 7 dagen. Klant kan hierbij denken aan:
  1. Layout en opmaak wijzigingen
  2. Wijzigingen van kleuren en lettertypen
  3. Wijzigingen van foto’s en indeling van foto’s
  4. Aanpassingen in de header, footer en andere vaste gedeelten van de website

Onder wijzigingen/aanpassingen naar aanleiding van de eerste doorloop vallen geen tekstuele wijzigingen anders dan grammaticale wijzigingen, spelfouten en dergelijke. Portugalore mag ervan uit gaan dat de aangeleverde teksten en foto’s door de klant de juiste en definitieve teksten en foto’s zijn.

 1. Vervolgens verwerkt Portugalore alle door de eerste doorloop verkregen wijzigingen en verwerkt Portugalore tevens de eventuele ontbrekende materialen.
 2. Hierna volgt een tweede correctieronde. De klant krijgt wederom een tijdelijke inlog om de website voor de oplevering te beoordelen. De klant kan (kleine) wijzigingen laten doorvoeren. Dit zijn uitdrukkelijk geen wijzigingen meer in layout, opmaak en andere ‘vaste’ design. Hierna volgt de finale (derde) correctieronde om te beoordelen of alles juist verwerkt is en de gehele website goed functioneert.
 3. Nadat alles verwerkt is levert Portugalore de website op. Hierbij wordt er direct een zoom gesprek ingepland voor uitleg van je website. Na oplevering ben je 100% eigen baas over je website.
 4. Zie verder artikel 7.3 en artikel 7.4

Artikel 7. Algemene voorwaarden: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Portugalore op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Portugalore worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Portugalore. Portugalore is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Portugalore Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Wil je na de finale (derde) correctie ronde nog wijzigingen laten uitvoeren aan de nog op te leveren website dan gaat dit tegen de meerwerk prijs, oftewel het standaard uurtarief.
 5. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het betreft hier aanpassingen in de functionaliteiten van de website.

Artikel 8. Algemene voorwaarden: Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten hebben een onbeperkte looptijd en kunnen maandelijks opgezegd worden.
 2. Portugalore kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Portugalore gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Portugalore heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Portugalore niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Portugalore zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Portugalore kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Algemene voorwaarden: Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt na realisatie van de website gegevens om zelf in te kunnen loggen op de website en aanpassingen te kunnen doen. De Opdrachtgever heeft hierna het recht eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Portugalore. Portugalore beoordeeld per project wat een kleine wijziging of meerwerk is.
 4. De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) dagen na ontvangst van de van de in 9.3 benoemde gegevens om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. Alle wijzigingen die na 7 (zeven) dagen gemeld worden zullen gezien worden als meerwerk.
 5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument per email.

Artikel 10. Copyright

 1. Alle aan Portugalore verstrekte goederen/informatie worden na oplevering van de website vernietigd volgens het privacybeleid van Portugalore.
 2. Alle door Portugalore ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Portugalore voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Op de door Portugalore ontwikkelde promotiematerialen en foto’s berust copyright. Tevens rust er copyright op het oorspronkelijk ontwikkelde design. Deze zijn niet te verkrijgen tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 4. De door Portugalore bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Portugalore.
 5. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright, patent, auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.
 6. Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Portugalore niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Portugalore zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Portugalore te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Portugalore in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Portugalore is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portugalore kenbaar behoorde te zijn.
 5. Portugalore is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Portugalore  ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 6. Portugalore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Portugalore geen invloed kan uitoefenen.
 7. Portugalore is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Portugalore aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 8. Portugalore maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Portugalore  is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 9. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Portugalore vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Portugalore. Portugalore  is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
 10. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 – 2. Overige bepalingen aansprakelijkheid 

Gemaakte documenten zijn eigendom van Portugalore, webdesign & webdevelopment | advies accommodaties Portugal. Contactinformatie: Portugalore.com

Alle gemaakte documenten/bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd volgens het auteursrecht en databankenrecht. Niets uit deze publicaties mag worden gebruikt of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze uitgaven te verspreiden en/of te delen met anderen op generlei wijze.

Advies en informatie is gebaseerd op eigen ervaringen, opgedane kennis én opgevraagde en opgezochte informatie bij derden. Derden zoals Portugese overheids- en gemeentelijke instanties, organisaties en belangenverenigingen. Het betreft hier informatie en advies welke zo nauwkeurig mogelijk samengesteld is op basis van de meest recente beschikbare gegevens.

Echter dit betreffen altijd gegevens van derden en er kan dan ook geen enkel recht of verplichting aan dit document ontleend worden. Het is ten alle tijden uw eigen verantwoording de verkregen informatie te checken voor uw eigen situatie.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Portugalore gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Portugalore kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Portugalore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Portugalore geen invloed kan uitoefenen.

 Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. De door Portugalore vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Door Portugalore of anderen ontwikkelde scripts, templates en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Portugalore, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

 Artikel 14 Diverse bepalingen & algemene voorwaarden 

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Portugees recht van toepassing.
 3. Portugalore kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Portugalore heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. Daar waar sprake is van “getekende overeenkomst” of synoniemen daarvan valt tevens een overeenkomst met wederzijdse instemming per email, messenger of andere digitale varianten.

Artikel 15 Herroepingsrecht digitale producten

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd – hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads (zoals onder andere PDF bestanden, E-books, handleidingen en vergelijkbare artikelen) – geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Indien er twistpunten zijn die niet opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden dan kan daar in alle redelijkheid tot een overeenstemming gekomen worden

Algemene voorwaarden Portugalore

Algemene voorwaarden aldus opgemaakt.

Meer weten over Algemene voorwaarden en de wet